ترجمه مقاله

اخگر

دیکشنری فارسی به انگلیسی

blaze, firebrand, scintilla, scintillation, spark
ترجمه مقاله