ترجمه مقاله

اختلال

دیکشنری فارسی به انگلیسی

breakdown, discontinuance, disorder, disruption, disturbance, dysfunction, impairment, malady, upset
ترجمه مقاله