ترجمه مقاله

اختصاص زمین برای مصارف همگانی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

land grant
ترجمه مقاله