ترجمه مقاله

اتصالی کردن (برق)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

short-circuit
ترجمه مقاله