ترجمه مقاله

اتصالی (برق)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

short circuit
ترجمه مقاله