ترجمه مقاله

ابدی بودن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

eternalness
ترجمه مقاله