ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آواره

دیکشنری فارسی به انگلیسی

exile, displaced, homeless, vagabond, vagrant, nomad, nomadic, refugee, wanderer
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ