ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آمیختن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

alloy, commingle, blend, combine, compound , concoct, cross, intermingle, mix, mingle, stir
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ