ترجمه مقاله

آمار حیاتی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

vital statistics
ترجمه مقاله