ترجمه مقاله

آسودگی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

convenience, ease, leisure, quietude, ranquility, relaxation, repose, rest, tranquillity
ترجمه مقاله