ترجمه مقاله

آزردگی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

abrasion, bruise, chafe, fret, hurt, irritation, peeve, pique, ruffle, stew, stigma, umbrage
ترجمه مقاله