ترجمه مقاله

آزردگی و آماس (پزشکی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

irritation
ترجمه مقاله