ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آدم پخمه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

clown, half-wit, oaf, lunkhead
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما