ترجمه مقاله

آجودان سلطنتی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

equerry
ترجمه مقاله