ترجمه مقاله

آبادی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

affluence, improvement, prosperity
ترجمه مقاله