ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کسادی

دیکشنری فارسی به عربی

فترة الهدوء , کآبة , کساد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ