ترجمه مقاله

ژرف

دیکشنری فارسی به عربی

عمق , عميق , عميق جدا
ترجمه مقاله