ترجمه مقاله

چیز خدا داده

دیکشنری فارسی به عربی

نعمة من الله
ترجمه مقاله