ترجمه مقاله

وابسته بدوران رشد تخم یا نطفه

دیکشنری فارسی به عربی

حمل
ترجمه مقاله