ترجمه مقاله

نوسان کردن

دیکشنری فارسی به عربی

تذبذب , تردد , ذراع , صخرة
ترجمه مقاله