ترجمه مقاله

نابودی

دیکشنری فارسی به عربی

ابادة , تافه , تصفية , خراب
ترجمه مقاله