ترجمه مقاله

میوه رازک رازک زدن به

دیکشنری فارسی به عربی

قفزة
ترجمه مقاله