ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغرور

دیکشنری فارسی به عربی

صلف , فاسد , فخور , متبختر , متغطرس , متکبر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ