ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزد

دیکشنری فارسی به عربی

اجر , تاجير , راتب تقاعدي ، أجْرٌ ، أجرة
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ