ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجموع

دیکشنری فارسی به عربی

بشکل عام , حاسبة المراهنات , کتلة , مبلغ , مجموع , مجموعة
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ