ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متزلزل

دیکشنری فارسی به عربی

دائخ , غير آمن , غير مستقر , متداعي , مهزوز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ