ترجمه مقاله

غارت کردن (شهری که اشغال شده)

دیکشنری فارسی به عربی

غنيمة
ترجمه مقاله