ترجمه مقاله

شرمنده

دیکشنری فارسی به عربی

خجلان
ترجمه مقاله