ترجمه مقاله

سرّی را فاش کرد

دیکشنری فارسی به عربی

إذاع سِرّاً
ترجمه مقاله