ترجمه مقاله

سرشت

دیکشنری فارسی به عربی

صنع , طبيعة , مزاج
ترجمه مقاله