ترجمه مقاله

رابطه

دیکشنری فارسی به عربی

اتصال , احترام , ربطة , عادة ، اِتّصالٌ
ترجمه مقاله