ترجمه مقاله

درکوچه وبازار گرداندن ومجازات کردن

دیکشنری فارسی به عربی

اعدام
ترجمه مقاله