ترجمه مقاله

درکوهی بنفش

دیکشنری فارسی به عربی

بنفسجي
ترجمه مقاله