ترجمه مقاله

خرابی

دیکشنری فارسی به عربی

انحطاط , تهديم , حطام , خراب , دمار , فشل , نعمة من الله
ترجمه مقاله