ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حکومت مطلق

دیکشنری فارسی به عربی

حکومة مطلقة ، الأوتوقراطية
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ