ترجمه مقاله

حساسیت

دیکشنری فارسی به عربی

احتکاک , ميل
ترجمه مقاله