ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جهت

دیکشنری فارسی به عربی

اتجاه , توجيه , صلة , فصل , نقطة , هدف ، اِتِّجاهٌ
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ