ترجمه مقاله

تنزل

دیکشنری فارسی به عربی

انحطاط , اهدا , کآبة
ترجمه مقاله