ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تزلزل

دیکشنری فارسی به عربی

عدم الامان , هزة ، عدم استقرار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ