ترجمه مقاله

تاراج

دیکشنری فارسی به عربی

سلب , غنائم , غنيمة , نهب
ترجمه مقاله