ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بدنامی

دیکشنری فارسی به عربی

بقعة , سمعة سيية , سوء السمعة , عار , کراهية
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ