ترجمه مقاله

اهانت

دیکشنری فارسی به عربی

احتقار , ازدراء , حيرة , صلافة , مخالفة , وقاحة
ترجمه مقاله