ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انفصال

دیکشنری فارسی به عربی

انشقاق , توقف , مفرق , نتوء
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ