ترجمه مقاله

zoosporangia

دیکشنری انگلیسی به فارسی

zoosporangia
ترجمه مقاله