ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

zincoid

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زینکوئید، قطب مثبت، شبیه فلز روی، رویی، رویین
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما