ترجمه مقاله

zebra crossing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خطکشی عابر پیاده
ترجمه مقاله