ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

yokefellow

دیکشنری انگلیسی به فارسی

yokefellow، شریک، رفیق، هم تراز، شریک زندگی، یار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ