ترجمه مقاله

wristband

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دستبند، بند، دست بند، سراستین، سر دست، النگو
ترجمه مقاله