ترجمه مقاله

wood

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چوب، چوبی، هیزم، جنگل، بیشه، درختستان، الوار انباشتن، درخت کاری کردن
ترجمه مقاله