ترجمه مقاله

wood tick

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چوب تیک
ترجمه مقاله